Home‎ > ‎

Kata

SHITO-RYU KARATE-DO GENBU-KAI KATA LIST 

ITOSU KATAS
 
 HIGAONNA KATAS
Kihon No kata
Pinan Sho-dan
Pinan Ni-dan
Pinan San-dan
Pinan Yon-dan
Pinan Go-dan
Naifanchi Sho-dan
Naifanchi Ni-dan
Naifanchi Sho-dan
Jitte
Jiin
Jion
Bassai-Dai
Bassai-Sho
Matsumora-rohai
Kusanku-dai
Kusanku-sho
Shiho-kusanku
Wanshu
 
Wankan
Niseishi
Chintei
Chinto
Gojushiho (Useishi)
Unsu
Annanko
Itosu Rohai Sho-dan
Itosu Rohai Ni-dan
Itosu Rohai San-dan
Sochin
Aragaki-sochin
Matsumura-bassai
Tomari-bassai
Ishimine-bassai
Aoyagi
Juroku
Niipaipo
Shimpa
Gekisai Dai-ichi
Gekisai Dai-ni
Tensho
Sanchin
Saifa
Seienchin
Seisan
Seipai
Sanseiru
Kururunfa
Shisochin
Supar-rinpei