Kihon no kata - going for Yellow belt
 Pinan Nidan - going for Orange belt
 Pinan Sandan - going for Green belt
 Pinan Shodan - going for Blue belt
 Pinan Yondan - going for Purple belt
 Pinan Godan - Going for Purple tab
 Naifanchi Shodan - going for 3rd Kyu
       
 Bassai dai - going for 3rd Kyu
 Jiin - going for 3rd Kyu tab

 Naifanchi Nidan - going for 2nd Kyu
 Sieinchin - going for 2nd Kyu
    
 Jion - going for 2nd Kyu tab
    
 Jitte - going for 1st Kyu
    
 Juroku - going for 1st Kyu
 Sanchin - going for 1st Kyu tab
 Kusanku Dai - going for 1st Kyu tab
   
 Matsumura Rohai
 Saifa
 
Gekisai Dai Ichi

 Gekisai Dai Ni
 
Tensho

 Niseishi
 
Bassai Sho

 Wanshu
 
Aragaki Sochin